Dokumentacja

 
KLASA I
PLAN WYCHOWAWCZY
dla pierwszego etapu kształcenia na lata 2014/2017
w oparciu o nową podstawę programową
oraz program wychowawczy
i profilaktyczny szkoły.


Wartości
Ogólne zadania
wychowawcze
Efekty
(postawy, zachowania)
Sposób realizacji
Społeczne (społeczność szkolna
i lokalna)
Nasza szkoła, nasza klasa

Uczeń pamięta nazwę szkoły i adres, imię i nazwisko dyrektora oraz swojego wychowawcy, zna pracowników szkoły oraz ich funkcje służbowe (sekretarka, woźny, logopeda, pedagog, pielęgniarka itp.), potrafi odnaleźć w szkole poszczególnych nauczycieli, wie, gdzie są klaso-pracownie.
Edukacja społeczno-przyrodniczna, edukacja, polonistyczna
z elementami kultury, edukacja artystyczno-techniczna, edukacja motoryczno-zdrowotna, pogadanki, gry dramowe, gry
i zabawy muzyczno-ruchowe, odpowiednia lektura, wycieczki, spacery, obserwacje, spotkania z policjantem, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, bal karnawałowy, wspólne zabawy między zajęciami, pełnienie określonych ról w klasie, gazetki okolicznościowe.

Pomagamy sobie
Uczeń wie jak i kiedy pomóc koledze
w trudnej sytuacji, rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką wyznają religię, jaki mają status materialny. Okazuje poszanowanie starszym i stara się nieść pomoc potrzebującym.


Jesteśmy wzorem dla innych
Uczeń respektuje ustalone normy postępowania w grupie, przestrzega regulaminu klasy i szkoły, potrafi zgodnie współpracować w zadaniach grupowych, jest pracowity i obowiązkowy, potrafi kulturalnie słuchać innych, chętnie wykonuje polecenia, jest tolerancyjny wobec inności wyglądu, zachowania kolegów, potrafi pracować nie przeszkadzając innym, potrafi dokonać samooceny, korzystać ze swoich praw, przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji.Wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrzegać.
Wie, że należy naprawić wyrządzoną szkodę.


Zdobywamy sympatię innych – jesteśmy przyjaciółmi
Uczeń używa zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innymi, często się uśmiecha, jest życzliwy w kontaktach z rówieśnikami, potrafi cieszyć się sukcesami innych, jest inicjatorem ciekawych zabaw zespołowych, jest akceptowany w grupie rówieśniczej, potrafi być szczery, otwarty, zgodnie współdziała z innymi, podczas pracy
i zabawy liczy się z potrzebami i życzeniami innych, potrafi dochować tajemnicy.Starannie dobiera przyjaciół
i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swych możliwości.


Opanowujemy negatywne emocje
Uczeń potrafi opanować złość i gniew
w sytuacjach konfliktowych, samodzielnie
nie wymierza sprawiedliwości, pokojowo rozwiązuje konflikty i wyjaśnia nieporozumienia bez stosowania agresji i przemocy, potrafi przyznać się do winy, umie ponosic konsekwencje swoich czynów. Wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie.


Patriotyczne (umiłowanie Ojczyzny)
Znamy symbole narodowe
Uczeń zna nazwę swojej Ojczyzny, jej barwy i godło, potrafi zaśpiewać hymn narodowy, czuje się emocjonalnie racjonalnie związany z Ojczyzną, jest dumny z tego, że jest Polakiem, przejawia uczucia więzi narodowej
i patriotycznej zaangażowania w związku z teraźniejszością i przeszłością własnego kraju, szanuje język i symbole narodowe.
Przygotowywanie uroczystości klasowych i szkolnych (uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego), udział
w uroczystych akademiach, wykonanie flagi państwowej, śpiewanie hymnu narodowego i hymnu szkoły, zachowanie odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu.

Znamy swój kraj
Uczeń rozumie sens słów: moja miejscowość, mój kraj, moja Ojczyzna, zna ciekawe wydarzenia z historii największych miast polski, rozumie, że wiele miast ma swoja bogatą historię, którą warto badać i poznać, zna elementy kultury regionalnej (herb Raciborza, opowiadania związane ze swoją miejscowością i okolicą, zna wybrane zabytki Raciborz).


Nasze dziedzictwo kulturowe
Bierze aktywny udział w kultywowaniu tradycji rodzinnych i państwowych

Prospołeczne (rodzinne)
Znamy swoje miejsce w rodzinie
Uczeń ma świadomość swojego miejsca w rodzinie, dostrzega ważność różnic i wspólnych cech rodzinnych, zna stosunki pokrewieństwa członków w rodzinie, zna imiona członków rodziny, wypowiada się na temat rodzeństwa i wykazuje do niego pozytywny stosunek, umie w sposób odpowiedzialny zaopiekować się młodszym rodzeństwem.
Edukacja polonistyczna
z elementami kultury, edukacja społeczno – przyrodnicza oraz artystyczno – techniczna, pogadanki, lektura, obserwacje, obchodzenie uroczystości rodzinnych, Dzień Dziecka, wykonywanie upominków i laurek
z okazji Dnia Matki
i Dnia Ojca, Dnia Babcia i Dnia Dziadka.

Mieszkanie jest naszym miejscem pracy i wypoczynku
Uczeń potrafi dbać o porządek w swoim pokoju, w swoim kąciku zabaw i nauki, bierze aktywny udział w pracach rodziny, zna swoje stałe obowiązki i rzetelnie się z nich wywiązuje, pamięta o swoich zobowiązaniach wobec najbliższych, włącza się w organizowanie uroczystości rodzinnych, swój wolny czas chętnie spędza w gronie rodzinnym.

Proekologiczne
i prozdrowotne
Dbamy o swoje zdrowie

Uczeń rozumie potrzebę mycia się, zna przybory do mycia i ich przeznaczenie, rozumie sens zorganizowania w klasie kącika czystości, rozumie zasady pozwalające zachować zdrowie i urodę, przestrzega zasad higieny, zawsze posiada chusteczkę do nosa, dba o swój wygląd zewnętrzny, dba o swoje zęby, systematycznie odwiedza stomatologa.
Udział w konkursie
z okazji Światowego Dnia Ziemi, wycieczki, obserwacje, pogadanki, spacery, edukacja społeczno-przyrodnicza, polonistyczna, artystyczno-techniczna, kącik zieleni w klasie, udział w akcji dokarmiania ptaków w okresie zimy, udział w akcji Sprzątanie Świata, udział w projekcje „Mały owad, wielki problem.Pszczoła pod szczególnym nadzorem”, udział w akcji „Światowy Dzień Zdrowia”

Zdrowo się odżywiamy
i odpoczywamy
Uczeń rozumie potrzebę ruchu na świeżym powietrzu, potrafi czynnie wypoczywać. Uczestniczy w wycieczkach szkolnych i klasowych oraz wyjściach poza teren szkoły. Umie zaplanować sprzątanie, posiada nawyk wietrzenia pomieszczeń, zna walory odżywcze mleka, warzyw i owoców, wie jak racjonalnie korzystać z telewizji
i komputera, nie hałasuje i unika hałasu, bierze aktywny udział w zawodach sportowych.


Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
Uczeń zna rodzaje i znaczenie znaków drogowych, respektuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na drodze, zachowuje się bezpiecznie podczas zajęć ruchowych, bezpiecznie porusza się po budynku szkoły, zna drogę ewakuacyjną szkoły, wie jak zachować się na wypadek zagrożenia pożarowego.
Prezentują postawę ograniczonego zaufania do osób dorosłych, zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu, wie do kogo zwrócić się o pomoc,zna zasady bezpiecznych zachowań podczas zabaw z rówieśnikami,wie że można korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod opieką dorosłych.
Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Jesteśmy częścią środowiska,
w którym żyjemy
Uczeń dostrzega piękno otaczającej go przyrody, umie właściwie zachować się w kontaktach z przyrodą, jest opiekuńczy wobec zwierząt z najbliższego otoczenia, jest wrażliwy na krzywdę zwierząt, umie pomagać i ma poczucie odpowiedzialności za ich stan, rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze, prezentuje postawę badacza przyrody.


Chronimy środowisko naturalne
Uczeń rozumie potrzebę i wie, dlaczego należy chroniąc środowisko naturalne, rozumie słowo ekologia, potrafi działać w obronie Ziemi, jest miłośnikiem przyrody i wie jak ją chronić, posiada nawyk dokarmiania zwierząt zimą, rozumie potrzebę pomocy ginącym gatunkom.Zna zagrożenia wynikające z masowego wymierania pszczół. Realizuje założenia projektu ekologicznego .


Poznawcze (wiedza, nauka, praca)
Chcemy wiedzieć więcej
Uczeń posiada twórcze nastawienie do życia, chce wiedzieć i rozumieć więcej, posiada umiejętność nabywania wiedzy z różnych źródeł, systematycznie odwiedza bibliotekę szkolną, czyta wybrane czasopisma dziecięce, ogląda wybrane programy telewizyjne przeznaczone dla dzieci, bierze udział w konkursach i zawodach klasowych.
Zajęcia w bibliotece szkolnej, urządzenie klasowej biblioteczki, udział w klasowym
i szkolnym konkursie czytelniczym, zajęcia z informatyki, edukacja polonistyczna, wystawy najciekawszych książek i czasopism dla dzieci, czytanie książek i czasopism dziecięcych na zajęciach z edukacji polonistycznej, edukacja społeczno-przyrodnicza, edukacja artystyczno-techniczna, pogadanki, wyjazdy do kina, teatru, organizowanie konkursów przedmiotowych, stosowanie motywacyjnego systemu oceniania.

Szanujemy pracę swoją
i innych
Uczeń docenia wartość pracy innych,
a także pracy własnej, wie, że każdy zawód jest potrzebny, dba o powierzony mu sprzęt i troszczy się o estetykę swojego otoczenia, potępia wandalizm i widzi jego złe skutki.


Jesteśmy dobrymi pracownikami – uczniami
Uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć, zawsze posiada wszystkie potrzebne przybory szkolne, przychodzi punktualnie na zajęcia, dba o własne podręczniki i zeszyty, rozpoczęte prace zawsze doprowadza do końca, prawidłowo planuje wykonanie zadania, dba o porządek w miejscu swojej pracy, przestrzega zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Kryteria oceniania umiejętności ucznia w klasie I
6 punktów: otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania klasy pierwszej
5 punktów: uczeń
 • poprawnie rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu;
 • czyta proste, krótkie zdania z naturalną intonacją;
 • rozumie czytany tekst, potrafi odpowiadać na zadane pytania;
 • umie wypowiedzieć się na podany temat;
 • płynnie, czytelnie i estetycznie przepisuje, pisze z pamięci krótkie zdania;
 • wie, co to głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
 • stosuje zasady pisowni wyrazów wielką literą;
 • umie poprawnie napisać poznane wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, z “ó” i “rz”;
 • zauważa i bezbłędnie nazywa zmiany zachodzące w różnych porach roku;
 • rozpoznaje i potrafi nazwać poznane rośliny i zwierzęta;
 • zawsze pracuje samodzielnie;
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20;
 • rozwiązuje zadania z treścią oraz potrafi ułożyć treść do odpowiedniej formuły matematycznej;
 • zawsze jest przygotowany do zajęć;
 • dba o estetykę prac;
 • wyraża za pomocą środków plastycznych swoje uczucia, wiedzę, doświadczenia;
 • potrafi zaśpiewać poznane piosenki;
 • starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia;
 • wykazuje duże zaangażowanie i prawidłowo funkcjonuje w grupie.
4 punkty: uczeń
 • poprawnie rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu;
 • czyta raczej biegle proste, krótkie zdania i wyrazy z naturalną intonacją;
 • rozumie czytany tekst, potrafi odpowiadać na zadane pytania;
 • umie wypowiedzieć się na podany temat;
 • płynnie, czytelnie i estetycznie przepisuje, pisze z pamięci krótkie zdania, sporadycznie popełnia błędy;
 • wie, co to głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
 • stosuje zasady pisowni wyrazów wielką literą;
 • umie poprawnie napisać poznane wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, z “ó” i “rz”;
 • zauważa i bezbłędnie nazywa zmiany zachodzące w różnych porach roku;
 • rozpoznaje i potrafi nazwać poznane rośliny i zwierzęta;
 • zawsze pracuje samodzielnie;
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20;
 • rozwiązuje zadania z treścią nie zawsze potrafi ułożyć treść do odpowiedniej formuły matematycznej;
 • zawsze jest przygotowany do zajęć;
 • dba o estetykę prac;
 • wyraża za pomocą środków plastycznych swoje uczucia, wiedzę, doświadczenia;
 • potrafi zaśpiewać poznane piosenki;
 • starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia;
 • wykazuje duże zaangażowanie i prawidłowo funkcjonuje w grupie.
3 punkty: uczeń
 • poprawnie rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu;
 • czyta płynnie wyrazami z odpowiednią intonacją;
 • wypowiedzi ustne są na temat ale nie zawsze pełne;
 • płynnie, czytelnie i estetycznie przepisuje, pisze z pamięci krótkie zdania, ale popełnia błędy;
 • nie zawsze potrafi pracować samodzielnie, czasami potrzebuje dodatkowych wyjaśnień;
 • nie zawsze jest odpowiednio przygotowany do zajęć;
 • nie zawsze wie, co to głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
 • stosuje zasady pisowni wyrazów wielką literą, ale popełnia błędy;
 • nie zawsze umie poprawnie napisać poznane wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, z “ó” i “rz”;
 • z reguły dodaje i odejmuje w zakresie 20, ale czasami popełnia błędy i nie potrafi ich skorygować bez użycia liczmanów;
 • czasami potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu zadań;
 • prace są mało estetyczne;
 • ładnie śpiewa, ale czasami nie pamięta słów poznanych piosenek;
 • nie zawsze starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia;
 • niezbyt często się angażuje, ma problemy z funkcjonowaniem w grupie.
2 punkty: uczeń
 • czyta sylabami, z reguły nie pamięta wszystkich poznanych liter;
 • czasami nie rozumie czytanego przez siebie tekstu;
 • wypowiedzi ustne są na temat ale słownictwo jest ubogie; często zawierają błędy stylistyczne;
 • płynnie, czytelnie, ale nie zawsze estetycznie przepisuje, pisze z pamięci krótkie zdania, popełnia błędy;
 • nie zawsze wie, co to głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
 • popełnia liczne błędy stosując zasady pisowni wyrazów wielką literą;
 • często nie umie poprawnie napisać poznane wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, z “ó” i “rz”;
 • często nie pracuje samodzielnie, potrzebuje wyjaśnień, a nawet schematów do dalszej pracy;
 • często jest nieprzygotowany do zajęć;
 • liczy pamięciowo w zakresie 20 łatwiejsze przykłady, często korzysta z konkretów;
 • nie zawsze rozwiązuje proste zadania;
 • mało uwagi poświęca estetyce prac;
 • ładnie śpiewa, ale czasami nie pamięta słów poznanych piosenek;
 • nie zawsze prawidłowo wykonuje ćwiczenia;
 • raczej nie angażuje się, przejawia znikomą aktywność;
1 punkt: uczeń
 • czyta literami, najczęściej nie rozumie czytanego tekstu;
 • wypowiada się pojedynczymi wyrazami, ma kłopoty z budową zdań;
 • pisemne wypowiedzi są niepełne, uczeń nie potrafi pisać z pamięci wyrazów, a przy przepisywaniu popełnia liczne błędy ;
 • często nie wie, co to głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
 • popełnia liczne błędy stosując zasady pisowni wyrazów wielką literą;
 • nie umie poprawnie napisać poznane wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, z “ó” i “rz”;
 • z reguły nie pracuje samodzielnie, potrzebuje pomocy ze strony nauczyciela;
 • bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć;
 • liczy w zakresie 20 przeważnie na konkretach, ma duże trudności w zrozumieniu pojęć;
 • nie rozwiązuje samodzielnie zadań z treścią;
 • prace z reguły są nieestetyczne;
 • nie pamięta słów poznanych piosenek;
 • rzadko prawidłowo wykonuje ćwiczenia;
 • rzadko przejawia aktywność, zaangażowanie;

                                                                                                                   


PLAN WYCHOWAWCZY KLASA I 2011/2012Klasa I


Lp. Cele operacyjne Zadania Osoba odpowiedzialna Czas realizacji

I - Kształtowanie prawidłowych nawyków dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i umiejętność dbania o swój wygląd


1.
Uczeń dba o własne bezpieczeństwo
 1. Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwem
przechodzenia przez jezdnię – zaproszenie policjanta
2.Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas
zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i przerw
  • Posługiwanie się przyborami szkolnymi
  • Korzystanie z przyborów i przyrządów gimnastycznych zgodnie z przeznaczeniem
  • Bezpieczne poruszanie się po korytarzach i na boisku w czasie przerw

Wychowawcy


Wychowawcy

IX
Cały rok

2.
Uczeń troszczy się o własne zdrowie
1. Wpajanie nawyków:
 • Prawidłowego odżywiania się
 • Ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych
 • Higieny osobistej
Wychowawcy, pielęgniarka szkolna Cały rok
3.
Uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych
1. Organizowanie atrakcyjnych zabaw ruchowych i pieszych
wycieczek
Wychowawcy Cały rok

II - Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości, tolerancji


1.
Uczeń zna prawa i obowiązki ucznia
1. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
2. Zapoznanie z prawami i obowiązkami dyżurnego w klasie

Wychowawca

Wychowawca

IX – X

2.
Uczeń jest członkiem zespołu klasowego
1. Prowadzenie gier i zabaw integrujących zespół klasowy
2. Zawieranie z uczniami „kontraktów klasowych”
3. Przypominanie o konieczności stosowania zwrotów grzecz-
nościowych w stosunku do kolegów
4. Zachęcanie uczniów do udziału w imprezach klasowych
(Dzień Chłopca, Dzień Kobiet) i szkolnych oraz wycieczkach

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca i nauczyciele

Cały rok

VI3.
Uczeń szanuje rzeczy będące cudzą własnością
1. Zawarcie umowy o nietykalności cudzych rzeczy w klasie

Wychowawca

IX

4.
Uczeń ma poczucie więzi z rodziną i społeczeństwem
1. Organizowanie imprez z okazji Dnia Matki, Ojca, Babci,
Dziadka, wigilia klasowa, śniadanie wielkanocne
2. Zachęcanie do udziału rekolekcjach wielkopostnych

Wychowawcy


Katecheta

Wychowawca

Zgodnie z kalendarzem

5.
Dziecko uczy się samorządności
1. Zorganizowanie wyborów członków samorządu klasowego
Wychowawca

Uczniowie

IX

III – Kształtowanie postaw szacunku wobec małej i dużej ojczyzny


1.
Dziecko zna szkołę i jej pracowników
1. Zapoznanie uczniów z pomieszczeniami szkoły, pracownka-
mi
2. Pokazanie sztandaru, kronik

Wychowawca

IX

2.
Uczeń szanuje mienie szkolne
1. Uświadamianie uczniom poczucia odpowiedzialności za
estetykę miejsca, w którym przebywamy

Wychowawca

Nauczyciele

Cały rok

3.
Uczeń wie jakie są barwy i herb miasta
1. Prowadzenie zajęć przybliżających dzieciom tematykę


4.
Uczeń zna symbole narodowe
1. Zapoznanie z symbolami narodowymi (flaga, godło, hymn narodowy)


5.
Uczeń zna symbole Unii
Europejskiej
1. Zapoznanie z flagą i hymnem unii

Wychowawca


IV – Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury


1.
Uczeń uczestniczy w spektaklu teatralnym, koncercie, ogląda film
1. Organizowanie wyjść klasy do kina, teatru, na koncerty2.
Dziecko uczy się odbioru dzieł sztuki
1. Zabieranie dzieci na wystawy prac plastycznych, fotograficznych


V – Kształtowanie właściwych zachowań w środowisku przyrodniczym


1.
Uczeń zna sposoby przeciwdziałania degradacji środowiska
1. Kształtowanie u uczniów postaw ekologicznych: „Sprzątanie świata”, zbieranie makulatury, segregowanie odpadów (Święto Ziemi)

Wychowawcy
IX